Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beleid van gratisschatting.vlaanderen

Laatst bijgewerkt: 28/01/2021

A. Inleiding

 1. De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat wij met je persoonlijke informatie doen.
 2. Door, wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid, sta je ons toe om bij elk bezoek aan onze website cookies te gebruiken.

B. Het verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. informatie die je aan ons bezorgt, via het formulier gratis schatting, over de uw eigendom waarover uw een schatting wenst, dit omvat: type eigendom (huis, appartement, bouwgrond, commercieel, garage/parking,kantoor,industrieel), waarom een gratis schatting nodig is, jouw persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer), adres van het pand (straat en nummer, postcode en gemeente).
 2. informatie die je aan ons bezorgt, via het formulier telefonisch contact, over de eigendom waarover je een schatting wenst. Dit omvat de telefoonnummer.
 3. informatie over je bezoek aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzingsbron, de duur van je bezoek, de bekeken pagina’s en de navigatiepaden op de website;
 4. informatie in alle mededelingen die je ons per e-mail of via onze website stuurt, met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens;
 5. alle andere persoonlijke informatie die je ons stuurt.

Voordat je de persoonlijke informatie van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet je toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

C. Gebruik van je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. contact met jou op te nemen hetzij per e-mail hetzij telefonisch, teneinde de schatting van uw eigendom te bespreken;
 2. het personaliseren van onze website voor jou;
 3. het verzenden van non-marketing commerciële communicatie;
 4. het verzenden van e-mailberichten waar je specifiek om hebt gevraagd;
 5. het behandelen van vragen en klachten die door of over jou zijn ingediend met betrekking tot onze website;
 6. het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;
 7. en andere toepassingen.

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden.

D. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij kunnen je persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze polis zijn uiteengezet.

Wij kunnen je persoonlijke informatie vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij kunnen je persoonlijke informatie openbaar maken:

 1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 2. in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
 4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die wij verkopen (of overwegen te verkopen); en
 5. aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs geloven dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit een aanvraag kan indienen voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijze de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen gelasten.

Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken.

E. Bewaren van persoonlijke informatie

 1. In dit deel E wordt ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.
 2. Persoonlijke informatie die wij voor enig doel of doeleinden verwerken zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.
 3. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze deel E, bewaren wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke informatie bevatten:
  1. voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
  1. indien wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en
  1. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van het kredietrisico).

F. Beveiliging van je persoonlijke informatie

 1. Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, het misbruik of de wijziging van je persoonlijke informatie te voorkomen.
 2. Wij zullen alle persoonlijke informatie die je verstrekt opslaan op onze beveiligde servers.
 3. Je erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.

G. Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid.

H. Jouw rechten

Je kunt ons opdracht geven om alle persoonlijke informatie die wij over je hebben aan je te geven; wij versterken jou deze informatie enkel op voorwaarde dat je voldoende kan bewijzen kan voorleggen van uw identiteit.

I. Het bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij van je hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

J. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificator (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server aanvraagt. Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker voor de vervaldatum wordt verwijderd; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over jou opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op onze website.

 1. De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken, en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, worden hieronder beschreven:

Wij gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt / gebruikers te volgen die op de website navigeren / de bruikbaarheid van de website te verbeteren / het gebruik van de website te beheren / de website te beheren / fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren;

 • De meeste browsers staan je toe om cookies te weigeren – bijvoorbeeld:
  • in Internet Explorer (versie 10) kun je cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking door te klikken op ‘Tools’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Advanced’;
  • in Firefox (versie 24) kun je alle cookies blokkeren door te klikken op ‘Tools’, ‘Opties’, ‘Privacy’, ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’ te selecteren in het keuzemenu en het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit te schakelen; en
  • in Chrome (versie 29) kun je alle cookies blokkeren door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Instellingen inhoud’ en vervolgens ‘Sites blokkeren van het bewaren van gegevens’ onder het kopje ‘Cookies’ te selecteren.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als je cookies blokkeert, kun je niet alle functies van onze website gebruiken.

 • Je kunt reeds op je computer opgeslagen cookies verwijderen – bijvoorbeeld:
  • in Firefox (versie 24) kun je cookies verwijderen door op ‘Tools’, ‘Opties’ en ‘Privacy’ te klikken, vervolgens ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’ te selecteren, op ‘Cookies tonen’ te klikken en vervolgens op ‘Alle cookies verwijderen’ te klikken; en
  • in Chrome (versie 29) kun je alle cookies verwijderen door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Browsergegevens wissen’ en vervolgens ‘Cookies en andere site- en plugingegevens verwijderen’ te selecteren voordat je op ‘Browsergegevens wissen’ klikt.

Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

© 2022 gratisschatting.vlaanderen. Alle rechten voorbehouden. Website: BeHost | Opdracht: BV SEA ESTATE B.I.V. 510.162 & VLABEL idnr. 005225880151